U P O Z O R N E N I E – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

 

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody
a poľovníctva,

p r e d ĺ ž e n i e    p l a t n o s t i    p o ľ o v n é h o    l í s t k a    a l e b o    j e h o    v y d a n i e   

 

si môžete zabezpečiť u OPK DK, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne v čase

STRÁNKOVÝCH DNÍ:

Streda:             8:00 – 18:00
Štvrtok:            8:00 – 16:00
Piatok:             8:00 – 14:00

kancelárie OPK DK, podaním žiadosti spolu s  predpísanými tlačivami (viď na stiahnutie
v záložke „Poľovné lístky“)

 

Povinnosť požiadať o predĺženie/vydanie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho
platnosti vyplýva z § 51 ods. 8 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.. čo znamená, že žiadosť
musíte podať najneskôr 01.12.2017.