POZVÁNKA DO KURZU Z POĽOVNÍCTVA so začiatkom od 25.09.2021 aj pre občanov s trvalým bydliskom mimo okresu Dolný Kubín

O Z N Á M E N I E

o konaní prípravného kurzu na skúšku o prvý poľovný lístok

so začiatkom teoretickej prípravy od 25.09.2021

Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne oznamuje širokej verejnosti, že do 20. septembra 2021 prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom obvode ako je Dolný Kubín. Cena prípravného kurzu na skúšku o prvý poľovný lístok je 410 €, ktorú je potrebné uhradiť, tiež do 20.09.2021, poštovou poukážkou na adresu OPK:

Obvodná poľovnícka komora, ul. J. Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín;

prípadne prevodným príkazom na BU:  IBAN: SK55 0200 0000 0027 2757 1057  Variabilný symbol uveďte 2509do správy pre prijímateľa uveďte: „Kurz – ………..“  napíšte Vaše priezvisko a meno

Vyplnenú prihlášku (viď prílohu) do uvedeného termínu môžete poslať Slovenskou poštou, prípadne osobne, doručením do poštovej schránky OPK v mieste sídla OPK.

Vyplnenú prihlášku uchádzač môže zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu dol.kubin@opk.sk  Takto zaslanú prihlášku je však potrebné následne podpísať v kancelárii OPK.

Z dôvodu čerpania dovolenky v 35. a 36. týždni 2021(mimo územia SR) bude kancelária OPK v D. Kubíne zatvorená. Bližšie informácie o kurze v tom čase na požiadanie môžeme poskytnúť prostredníctvom e-mailu: dol.kubin@opk.sk (nie telefonicky).

 

PRÍLOHA:

PRIHLÁŠKA NA KURZ