Poľovné lístky

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

 • vypísanú a podpísanú žiadosť (v žiadosti je dôležitá aktualizácia kontaktov – telefón, e-mailová adresa) (Žiadosť pre vydanie/predĺženie PL)
 • 2x foto 3×3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
 • strelecký preukaz
 • občiansky preukaz
 • aktuálny PL
 • potvrdenie o členstve v SPK a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva (členom SPZ budú vystavené priamo pri predlžovaní PL po zaplatení členského – poistné je zahrnuté v členskom poplatku SPZ)
 • žiadateľ, ktorý dosiahol vek 62 rokov a má záujem o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú, doloží k žiadosti vyhlásenie (Vyhlásenie držiteľa poľovného lístka bez obmedzenia platnosti)
 • oboznámenie so spracúvaním osobných údajov (SPK) (SPK Oboznámenie so spracovaním osobných údajov)
 • súhlas dotknutej osoby (SPK) (SPK Súhlas dotknutej osoby )
 • poplatok za PL (uhrádza sa podľa platného cenníka v kancelárii, príp. na účet OPK v Dolnom Kubíne (Sadzobník pri vydávaní a predlžovaní PL 2021)
 • pri prvom vydaní poľovného lístka notársky overená fotokópia vysvedčenia o skúške z poľovníctva.

Členovia SPZ k predĺženiu poľovného lístka budú ešte potrebovať:

V zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  je povinnosťou držiteľa PL podať žiadosť o predĺženie jeho platnosti, doloženú vyššie uvedenými náležitosťami, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL. Žiadosť o predĺženie PL musí teda podať najneskôr 01.12. roku, kedy mu PL končí. Ak žiadosť podá 02.12., už ju nie je možné považovať o predĺženie PL, ale za žiadosť o vydanie PL a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok za vydanie PL.

 

Potrebné tlačivá k predĺženiu/vydaniu poľovného lístka:

Žiadosť pre vydanie/predĺženie PL

Vyhlásenie žiadateľa nad 62 r. – k žiadosti o predĺženie PL

SPK Obozn.so sprac.OU OPK DK od 2018

SPK Súhlas dodtk.osoby OU OPK DK od 2018

Sadzobník pri vydávaní a predlžovaní PL 2021

SPZ Oboznámenie so spracovaním osobných údajov 2019

SPZ Súhlas dotknutej osoby 2019

Členská prihláška SPZ  (pre nových členov)