Poľovné lístky

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

 • vypísanú a podpísanú žiadosť (v žiadosti je dôležitá aktualizácia kontaktov – telefón, e-mailová adresa) (Žiadosť o vydanie poľovného lístka)
 • 2x foto 3×3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
 • strelecký preukaz
 • občiansky preukaz
 • aktuálny PL
 • potvrdenie o členstve v SPK a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva (členom SPZ budú vystavené priamo pri predlžovaní PL po zaplatení členského – poistné je zahrnuté v členskom poplatku SPZ)
 • žiadateľ, ktorý dosiahol vek 62 rokov a má záujem o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú, doloží k žiadosti vyhlásenie (Vyhlásenie držiteľa poľovného lístka bez obmedzenia platnosti)
 • oboznámenie so spracúvaním osobných údajov (SPK) (SPK Obozn.so sprac.OU OPK DK od 2018)
 • súhlas dotknutej osoby (SPK) (SPK Súhlas dodtk.osoby OU OPK DK od 2018)
 • poplatok za PL (uhrádza sa podľa platného cenníka v kancelárii, príp. na účet OPK v Dolnom Kubíne (Sadzobník pri vydávaní a predlžovaní PL)
 • pri prvom vydaní poľovného lístka notársky overená fotokópia vysvedčenia o skúške z poľovníctva.

Členovia SPZ k predĺženiu poľovného lístka budú ešte potrebovať:

 • 1x foto 3×3,5 cm k členskej karte SPZ
 • preukaz člena SPZ
 • zbrojný preukaz
 • oboznámenie sa so spracovaním osobných údajov SPZ (SPZ Obozn.so sprac.os.ud. 2018 )
 • súhlas dotknutej osoby pre poistenie proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti PL (SPZ) (SPZ Súhlas dotkn.osoby 2018 )
 • zaplatiť členský poplatok (25 €/1rok)

V zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  je povinnosťou držiteľa PL podať žiadosť o predĺženie jeho platnosti, doloženú vyššie uvedenými náležitosťami, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL. Žiadosť o predĺženie PL musí teda podať najneskôr 01.12. roku, kedy mu PL končí. Ak žiadosť podá 02.12., už ju nie je možné považovať o predĺženie PL, ale za žiadosť o vydanie PL a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok za vydanie PL.

 

Potrebné tlačivá k predĺženiu/vydaniu poľovného lístka:

Žiadosť pre vydanie/predĺženie PL

Vyhlásenie žiadateľa nad 62 r. – k žiadosti o predĺženie PL

SPK Obozn.so sprac.OU OPK DK od 2018

SPK Súhlas dodtk.osoby OU OPK DK od 2018

Sadzobník pri vydávaní a predlžovaní PL platný od 1.1.2016

SPZ Obozn.so sprac.os.ud. 2018

SPZ Súhlas dotkn.osoby 2018

Členská prihláška SPZ  (pre nových členov)