DÔLEŽITÝ OZNAM – KURZ POĽOVNÍCTVA!!!

Kancelária SPK Bratislava nám dňa 26.09.2019 písomne oznámila, že Prezídium Slovenskej poľovníckej komory podľa uznesenia č. 61/2019 zo dňa 26.08.2019 berie na vedomie predloženú žiadosť OPK v Dolnom Kubíne a súhlasí s podmienečnou obnovou prípravy a skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok.

Uchádzači o poľovnícky kurz môžu svoje žiadosti zasielať na adresu OPK v Dolnom Kubíne. Organizačné  podmienky pre prípravný kurz a skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok  sú v štádiu prípravy a po schválení Predstavenstvom OPK budú uchádzačom na základe ich žiadostí dodatočne doručené. Predpokladaný termín začatia teoretickej prípravy je november 2019.