AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH – Nariadenie

Bratislava, 15.8.2019, č.j. 02848/2019

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť

  • zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:- použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu;- použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení na osvetľovanie terčov;
  • nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:- loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov;- loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru;

    – loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku;

    – loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

Jozef Bíreš
ústredný riaditeľ
Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky
Bratislava

Nariadenie AMO 2019
Nariadenie AMO 2019 – PDF

Sledujte AMO na stránke SPK www.polovnickakomora.sk 
Aktuality nájdete aj na Facebooku SPK.